عشق بازی وکبوتربازی از کجا خراب شد!؟

تصویر ناجی آل کثیر

عشق بازی وکبوتربازی از کجا خراب شد!؟

در قدیم دیوار خانه ها حدود 50 تا یک متر پهنا داشت واز گل وکاه وخورده های سنگ درست شده بود تو دیوارهای حیاط هر به چند متر سوراخی باز میگذاشتند تا درون انها کبوتر ان خانگی زندگی کنند که هنوز هم در بیشتر خانه های گلی که هنوز خراب نشده اند این سوراخها وجود دارد وبه این سورخها قال کفتر میگفتند کبوتر را از دوستان یادگاری میگرفتند وبه خانه اورده وپرهای ان را میکشیدند شب بادست انها را درون قال کفتر گذاشته وبا اجر در ان را می بستند وصبح باز میکردند تا یک ماه کبوتر پرهایش کامل میشد وقال خود را میشناخت وجلد خانه میشد،کبوتر خانگی ازادانه زندگی میکرد هروقت دلش میخواست میپرید وهر وقت دلش میخواست در پاشویه کنار حوض حیاط اب تنی میکرد به راحتی از میوه ها وسبزی جات باغچه استفاده میکرد وسفره اش همیشه رنگین بود.در بعضی از خانه که تعداد کبوترها بیشتر بود خانه ای گلی روی پشت بام میساختند که اصتلاحن به ان بالا خونه میگفتن درب بالا خونه از چوب ساخته شده بود ودیوارهای ان پر از قال کفتر بود روی دیوار ان خشت ها را چهار تایی وبصورت لوزی میگذاشتند تا هم هوا تردد کند وهم محل ورود وخروج کبوترها باشد در زیر این دریچه ها شاخه ای توی دیوار کار میگذاشتن تا کبور روی ان نشسته وراحت وارد بالا خونه شود
در مزارع بزرگ برج هایی میساختند که به انها کفتر خانه میگفتند که از پایین تا بالای ان حالت پله های نردبام چوب توی دیورها قرار میدادن تا مانند نی های امروزی فضله کبوتران را از انها دور نگه دارد.فضله ها کف کفتر خونه جمع میشد وسپس برای امور کشاورزی مخصوصا باغهای انگور استفاده میشد
کبوتر های جلد شده خود اقدام به جلد کردن جوجه هایشان میکردند وهیچ دستی در امر جلد کردن جوجه دخالت نداشت
روش جلد کردن این چنین بود که وقتی والدین جوجه ها احساس میکردند که جوجه اماده پریدن شده است به شدت بانوک خود انها را میزدند تا از لانه به بیرون پرت شوند سپس با چناری پر از دانه باصدای قو قوی بلند جوجه را به سمت خود برای خوردن غذا هدایت میکردند جوجه گرسنه تلاش میکرد وهر طوری که بود خود را به سمت بالا میکشید وپرواز را یاد میگرفت پدر در جاهای مختلف خانه روری دیوار وپشت بام جوجه ها را سیر میکرد وهر بار ارتفاع را بالا تر میبرد تا پرواز جوجه تکمیل شود از روی این دیوار بلند میشد روی ان دیوار مینشست وجوجه گرسنه اورا تعقیب میکرد .وقتی جوجه احساس میکرد که می تواند پرواز کند ذوق میکرد وبلند میشد پدر همه زیر او بلند کوتاه میشد تا خانه را گم نکند به همین زیبایی وبصورت اصولی جوجه ها جلد خانه میشدند
باگذشت زمان وتغییرو تحول در ساخت خانه ها دیگر اثری از قال کفتر توی دیوارها نماند وخیلی ها با رعایت اصول بهداشتی تمام این زیبایی ها را کنار گذاشتند غافل از اینکه ویروس چه پرنده درخانه باشد یا نباشد همه جا حاضر است
کم کم بجای اینکه در هر خانه ده کبوتر باشد در100 خانه کبوتر نبود ودر خانه 101 امار کبوترها از 100 به بالا شد وحتی بعضی هابیش از هزار کبوتر درخانه داشتند بجای بالا خونه کفتر خونه وقال کفتر گنجه وقفس ساخته شد وازادی این پرنده زیبا به کل تعطیل شد
اصول حرفه ایی گری همه چیز را تحت شعاع خود قرار داد وکبوتری که روزی یادگاری به خانه دیگران میرفت پولی شد
خرید وفروش کبوتر انقدر سود داشت که واسطه ها ودلالها به سمتش هجوم اوردن
واز اینجابود که همه چیز خراب شد
دزدی کبوتر اغاز شد
گرفتن کبوتر همسایه افتخارشد
سردیگران کلاه گذاشتن رسم کبوتر بازی شد
قسم خوردن دروغین ورد زبان شد
درگیریهای محلی سر کفتر عادت کفتر بازان شد
وهزار اتفاق ناخوشایندی که امروزه شاهد ان هستیم اغاز شد
ورق بشکلی برگشت که برای اینکه سر کفترهای اصلی یک عشق باز دست دیگری نیفتد کبوترهای اصیل را با کبوترهای نقش جفت کردند ونصل ها را به راحتی خراب کردند هر عشق بازی پول کم اورد کفترهایش را فروخت وهنگام فروش جفت ها از هم جدا کرد تا دست هیچ کس کفتر دهن جور ندهد دلال ها هم کبوترانی شبیح به کبوتران اصیل وجور کردند وانها را روانه بازار کردند واتفاقی که نباید می افتاد افتاد کبوترهای بد جای کبوترهای خوب به قیمت بالا دست به دست شدند واکثر کنجه ها را الوده کردند
ونسل کبوتر بلند پرواز ایرانی به خطر افتاد
دولت برای اینکه از شر کبوتر بازان ودرگیریهای انها راحت شود وارد عمل شد از یک سو قوی ترین پرندگان شکاری را وارد ایران کرد وانها را در همه شهر ها رها کرد واز سوی دیگر دست شرکتهای داروسازی را برای داروهای تقلبی باز گذاشت دزدی کبوتر را ازاد کرد وان را جرم ندانست.واز هر برنامه تلوزیونی وتبلیغاتی جهت خراب کردن نام کفتر وکفتری بازی استفاده کرد وتا حدودی موفق شدوحالامادورافتاده ایم تاازان حمایت کنیم تااصالتش را برگردانیم ولی حیف خودمان عشق باز توی آینه روبه رویمان را قبول نداریم چه برسد به عشق باز کوچه پشتی

دیدگاه خود را بنویسید...