روش شناخت کبوتران مسافتی

تصویر ناجی آل کثیر

راه و روش شناخت کبوترهای مسافت کوتاه و بلند متوسط و سیستم متفاوت نژادهای مختلف در اکثر کبوتران با نژاد عرب بالها ودم کوتاه هستن و در نژادهای اروپا هلند بلژیک اسپانیا المان انگلیس چین و....بالها و دم بلند نتیجه میگیریم چینش بال و طرز قرار گرفتن انها فقط نوعی فرضیه علمی ست و صرفا نباید اطمینانتان در این راستا باشد و دو اصل پلاکی فیزیک بدنی شامل چشم خوب داری عنبیه حجیم ،زمینه باز یا بسته ،حلقه مسافت وحلقه سلامت پررنگ ،،گردن و پا با استیل همخوانی داشته باشد و بلند نباشد پاها و مچ قوی ناخن ب اشکال داسی عقابی و.. سینه عضلانی چینش بالها با توجه ب نژادش در چند اصل کوتاه، متوسط ،متوسط رو به بلند ، بلند وقاره پیما یا همان فوق بلند دم را درحالت پرواز تقریبا جمع یا درحالت ایستادن باتوجه ب نژاد تک دمی روی دماغ (بسته ب نژاد)نداشته باشد و چیزی ک در مورد تمامیه نژادهای پلاکی صدق میکند دور پلک حتی زمان پیری با سن بسیار بالا بهیچ عنوان نباید حالت گوشتی یا همان پفی در بیاورد و اصل دوم هوش و توان (هوش) پرنده ک با هیچ چشم مسلح و غیر مسلح و ازمایش ژنتیکی قابل مشاهده نیست را مد نظر داشته باشید سپس در فکر مسافت و اعتقاد ب کبوترتان باشید هر پرنده ای ک یک نقص از نکات بالا را شامل باشد در بین راه دچار مشکل میشود و باعث میشود پرنده دیر ب آشیانه بازگردد و یا هیچوقت بر نگردد داشتن یک چشم خوب یا بال خوب ب تنهایی دلیل اصالت کبوتر نیست (((نقص در کبوتر یعنی نوعی شکست))

تا کنون هیچ کاربری وارد بحث نشده است !
دیدگاه خود را بنویسید...