شناخت نژاد ها و مسافت های مربوط به هر کدام

تصویر ناجی آل کثیر

نژادهای زیر برای این مسافات میباشند:

۱: نژاد(Dorden) دوردین برای مسافت بلند
۲: نژاد(Andrea Van Bruene) آندری وان برونی برای مسافت بلند
۳: نژاد(Andrea Roodhoof) آندری رودهوف برای مسافت متوسط رو به بلند
۴: نژاد(Thomas Peters) توماس پیتیرس برای مسافت متوسط رو به بلند
۵: نژاد(Fabry) فابری برای مسافت متوسط و سرعتی

۶: نژاد(Hofkens) هوفکنس برای مسافت متوسط
۷:نژاد (Houben) هوبن برای مسافت متوسط
۸:نژاد(Huyskens) هیسکینس برای تمام مسافتها
۹:نژاد(Janssen) جانسین برای مسافت متوسط و سرعتی
۱۰: نژاد(Van Riel) وان ریل برای تمام مسافتها
۱۱:نژاد(Van Loon) وان لون برای مسافت متوسط و سرعتی
۱۲:نژاد (Croneel Horemans) کرونیل هورمانس برای مسافت متوسط

۱۳:نژاد(Gerard Koopman) جیرارد کوپمن برای مسافت متوسط
۱۴: نژاد (Staf Van Reet) ستاف وان ریت برای مسافت متوسط
۱۵:نژاد(Loius valoon) لوییس وان لون برای مسافت متوسط

۱۶:نژاد(Gust Hofkens) گوست هوفکینس برای مسافت متوسط
۱۷: نژاد(Karel Meulemans) کارل میولیمنز برای مسافت متوسط
۱۸:نژاد (Jan Grondelaers) برای مسافت متوسط
۱۹: نژاد (Jan Arden) جان آردن برای مسافت بلند
۲۰: نژاد (Jef Van Vanroy) جیف وان وانروی برای مسافت بلند

۲۱: نژاد (Wim Muller) ویم مولر برای مسافت بلند
۲۲: نژاد (Jos Thone) جاس تون برای مسافت متوسط رو به بلند
۲۳: نژاد(Marcel Aelbrecht) مارسیل آلبرخت برای مسافت بلند
۲۴:نژاد (Marcel Sangers) مارسیل سانگیرز برای مسافت بلند
۲۵: نژاد(Van Der Wegan) وان دیر ویگن برای مسافت بلند
۲۶: نژاد (Gaby) گابی برای مسافت بلند
۲۷: نژاد(Dr.John Lamberton) دکتر جان لامبیرتون برای تمام مسافتها

۲۸:نژاد(Pieter Venstera) پیتیر وینستیرا برای مسافت بلند
۲۹:نژاد(Leo Hermans) لیو هرمانس برای تمام مسافتها
۳۰: نژاد(Hermans Costers) هرمانس کوستیر برای مسافت متوسط رو به بلند.

تا کنون هیچ کاربری وارد بحث نشده است !

سلام! 😍 به نظر میاد شما از بحث لذت می‌برید، اما هنوز برای یک حساب کاربری ثبت نام نکرده‌اید.

وقتی حساب کاربری داشته باشید می‌توانید در مباحث شرکت کنید، نوشته‌های خوب را لایک کنید و محبت را در فضا توسعه دهید ❤️