کبوتر مفقودی و دستگیری

تصویر حمزه عساکره
تصویر ناجی آل کثیر